Монгол орны хувьд 9 сараас 5 сарыг дуустал халаалт шаардлагатай байдаг. Энэхүү халаалтын хямд төсөр шийдлийн нэг нь пассивхаус арга юм.

weather.mp4